main_pic
ALGEMEEN REGLEMENT VOOR GEBRUIK EN CONTROLE VAN DE SYMBOLEN

Art. 1 De symbolen waarvan dit reglement het gebruik bepaald hebben als voorwerp:
§- Voorlichting te verschaffen over de was-, bleek-, droog-, strijk- en professionele reinigingsbehandelingen van textielwaren of daarmee gelijk te stellen artikelen, waarop zij kunnen worden aangebracht onder de vorm van gedrukte of geweven etiketten.
§- Voorlichting te verschaffen betreffende benodigdheden, grondstoffen, machines en/of apparaten allerhande in functie van bovenvermelde was-, bleek-, droog-, strijk of professionele reinigingsbehandelingen. Zij zullen hierna de "symbolen" genoemd worden. De onderhoudsbehandelingen waarvan sprake in alinea 1 van dit artikel zijn nader omschreven in het "Technical Booklet". Speciale voorwaarden voor het gebruik en de reproductie van de symbolen zullen in Bijzondere Reglementen worden opgegeven.
Art. 2 Alleen het "Belgisch Comité voor de etikettering der textielwaren" (hierna genoemd "het Comité") is gemachtigd om het gebruik van de symbolen toe te staan en de controle op het gebruik ervan uit te oefenen in de voorwaarden voorzien in dit algemeen reglement.
Art. 3 Buiten de voorschriften van onderhavig reglement worden de vormen, de afmetingen en de kleuren van de symbolen of van hun combinatie onder de vorm van etiketten, evenals de aanduidingen die zij kunnen bevatten, hun betekenis en de toepassingswijzen, bepaald door het "Technisch Boekje", opgesteld door het Comité overeenkomstig de desbetreffende huidige internationale voorschriften en deze die het zou kunnen goedkeuren en die daarom van toepassing zouden zijn.
Art. 4 Kunnen de toelating bekomen tot het gebruik van de symbolen, alle fysische of morele personen welke zich bezighouden met de productie, de verwerking, de afwerking, de handel of het onderhouden van textielwaren welke van een etiket kunnen voorzien worden, en alle fysische en morele personen waarvan de activiteiten kunnen bijdragen tot de bevordering van de onderhoud etikettering van textielwaren. (Hierna genoemd "de gebruiker").
Art. 5 De toelating om de symbolen te gebruiken is afhankelijk van de geschreven en ondertekende verbintenis van de aanvrager welke zich zal onderwerpen aan de bepalingen van onderhavig reglement.
Art. 6 Het contract waarbij de toelating tot het gebruik van de symbolen wordt gegeven, wordt afgesloten voor een termijn van minimum 1 jaar. De eerste verbintenis gaat evenwel in bij de ondertekening en eindigt op 31 december van het lopende jaar. Bij ontstentenis van een andersluidende overeenkomst, zal het contract van jaar tot jaar stilzwijgend hernieuwd worden, behoudens opzeg door de ene partij aan de andere betekend bij aangetekende brief, drie maand vóór het einde van het burgerlijk jaar.
Art. 7 De toelating tot gebruik van de symbolen brengt in geen geval een recht van industriële of intellectuele eigendom in hoofde van de gebruikers met zich. Iedere andere reproductie van de symbolen is afhankelijk van de toelating van het Comité.
Art. 8 De aanwezigheid van de symbolen sluit het gelijktijdig aanbrengen van een of meerdere andere merken of aanduidingen niet uit, in zoverre deze niet in tegenspraak zijn met de symbolen of dat zij niet in zulke mate gelijk of gelijkaardig zijn dat zij tot verwarring zouden kunnen aanleiding geven. De reproductie van de symbolen, gecombineerd met andere merken of aanduidingen op hetzelfde etiket, zal slechts kunnen geschieden mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van het Comité.
Art. 9 Behoudens toestemming van het Comité, is het aanbrengen van de symbolen samen met andere symbolen voor onderhoudsvoorschriften verboden.
Art. 10 De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze der symbolen die zij toepassen.
Art. 11 Het Comité mag bij elk organisme en elke persoon, zo morele als fysische, de criteria verspreiden die aangenomen worden voor de gebruikstoelating van de symbolen, evenals de lijst van de gebruikers.
Art. 12 Door het Comité mag een gebruiksrecht geïnd worden, dat jaarlijks wordt vastgesteld. Daarenboven zal het Comité de gebruikers kunnen verplichten tot het storten van een waarborgsom, waarvan het bedrag voor elk geval afzonderlijk zal vastgesteld worden.
Art. 13 Ingeval van behoorlijk vastgestelde overtreding van de bepalingen van onderhavig reglement, inbreuken op het Technisch Boekje en/of van de Bijzondere Reglementen, is het Comité gerechtigd de toelating tot gebruik van de symbolen geheel of gedeeltelijk te schorsen of in te trekken. In dit geval moeten de etiketten en elke andere reproductie van de symbolen, welke nog in het bezit zijn van de gebruiker, onmiddellijk en zonder schadevergoeding worden vernietigd. Daarenboven, en onverminderd de sancties die voorzien zijn in het Benelux-verdrag en de eenvormige wet op de warenmerken, goedgekeurd bij wet van 13 juni 1969, zal iedere gebruiker die misbruik maakt van de symbolen conventioneel verplicht zijn een boete van 2500€ te betalen.
Art. 14 De sancties, voorzien bij vorig artikel, zullen slechts genomen worden na aanhoren van de betrokkenen of van hun afgevaardigden of vertegenwoordigers.
Art. 15 Het Comité is gemachtigd in rechte op te treden om de symbolen te beschermen tegen ieder misbruik. Het kan eveneens de gebruikers van de symbolen toelaten individueel te handelen, zich bij zijn actie aan te sluiten, of tussen te komen in het geding dat het heeft ingespannen.
Art. 16 De symbolen werden overeenkomstig artikel 7 en volgende van de eenvormige Beneluxwet neergelegd bij het Benelux-merkenbureau in 's Gravenhage. Onderhavig reglement werd aan deze neerlegging gevoegd overeenkomstig de bepalingen van de eenvormige wet.

BIJZONDER REGLEMENT VOOR HET UITVOEREN EN HET AANBRENGEN VAN DE ONDERHOUDSETIKETTEN

l. De vorm en de verhoudingen van de symbolen moeten volledig gelijk zijn aan deze voorgeschreven in het "Technisch Boekje" van GINETEX. De symbolen van eenzelfde etiket moeten van eenzelfde kleur zijn.
2.De echtheden bij onderhoud van de etiketten moeten ten minste gelijk zijn aan deze van het artikel waarvoor ze bestemd zijn. De beoordeling van deze echtheden geschiedt op basis van het "Technical Booklet". Bij het beoordelen van de echtheden zal bovendien rekening worden gehouden met de leesbaarheid en het algemeen uitzicht van het etiket.
3.De etiketten moeten steeds de vijf verschillende symbolen bevatten, in de volgorde: Wassen, Bleken, Drogen, Strijken, Professionele reiniging.
4.De vijf symbolen worden naast elkaar geplaatst.
5.De minimumhoogte van elk symbool is 7 mm.
6.De etiketten worden hetzij ingenaaid, hetzij vastgehecht volgens enig ander procedé dat een duurzame bevestiging waarborgt. Welk ook het procedé is, de bevestiging moet ten minste kunnen weerstaan aan de onderhoudsbehandelingen welke het etiket opgeeft.
7.Het etiket moet op een goed zichtbare plaats aan het artikel gehecht worden.
Ginetex België - 2021


Vul het contractformulier in om U aan te sluiten.

Contract